Voorwaarden

 

Algemene cursus- en betalingsvoorwaarden
1. Inschrijving vindt plaats door opgave via deze website of door het versturen van een emailbericht met aanmeldgegevens aan ouderaadhuys@hotmail.com. Stichting ’t Oude Raadhuys registreert van haar cursisten de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, tel.nr. en emailadres. Deze gegevens zullen niet aan andere instanties of personen worden verstrekt. De gegevens blijven bewaard zolang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering.
2. Bij inschrijving gaat men akkoord met de algemene cursus- en betalingsvoorwaarden.
3. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
4. De inschrijving is persoonsgebonden.
5. De inschrijving geldt voor de gehele cursusduur.
6. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de cursus blijft men cursusgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar. Slechts in gevallen van langdurige ziekte van de cursist kan hiervan worden afgeweken. Indien u om gezondheidsredenen gedwongen bent van deelname af te zien, dient u schriftelijk op te zeggen. In overleg met het bestuur wordt bepaald of in deze bijzondere situatie restitutie mogelijk is. Na afloop van de cursus wordt geen restitutie meer verleend.
7. Wanneer de belangstelling voor een bepaalde cursus onvoldoende is, behoudt de Stichting zich het recht voor de cursus te annuleren (het betaalde cursusgeld wordt dan gerestitueerd) of het cursusgeld (na instemming van de cursist) te verhogen.
8. In gevallen waarin de Algemene cursus- en betalingsvoorwaarden niet voorzien wordt na overleg met het bestuur besloten.

 

 

 

Wijze van betalen
Het cursusgeld dient minimaal 7 dagen voor de aangegeven aanvangsdatum van de cursus betaald te zijn.
1. U kunt het totale cursusgeld (onder vermelding van het cursusnummer) overmaken op bankrekening nr. NL 17 INGB 0003603264 t.n.v. Stichting ‘t Oude Raadhuys te Spijkenisse.
2. Wij verzenden geen acceptgirokaarten.

 

 

Start van de cursussen
Bij voldoende belangstelling gaan de cursussen van start op de in het cursusoverzicht aangegeven data. Mocht door onvoldoende belangstelling een cursus op de aangegeven datum (nog) niet van start kunnen gaan, dan ontvangt u uiterlijk één week voor de geplande startdatum bericht over de annulering dan wel de latere startdatum van de cursus. Bij annulering wordt het reeds door u betaalde cursusgeld gerestitueerd.

 

 

Inschrijving
De inschrijving voor het seizoen 2018 / 2019 gaat binnenkort van start.
Voor deelname aan de activiteiten van de Stichting ‘t Oude Raadhuys dient u zich schriftelijk aan te melden voor 1 september 2018.
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week voor aanvang van de cursus, een bevestiging van de inschrijving.

 

 

Materialen
Een aantal basismaterialen zoals o.a. tekenpapier, klei en glazuur is op ons atelier verkrijgbaar.

 

 

Aansprakelijkheid
De Stichting ‘t Oude Raadhuys aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van de Stichting wordt vastgesteld.

 

 

Gebruik van fotomateriaal
De Stichting ‘t Oude Raadhuys maakt tijdens het cursusseizoen foto’s van haar activiteiten. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van fotomateriaal waarop u of uw werk voorkomt dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de administratie onder vermelding van naam en cursus.

 

 

Voorbehoud
De teksten in deze website zijn onder voorbehoud, aan fouten in de teksten kunnen geen rechten worden ontleend.